התאגדות כעצמאי או חברה בע"מ?

התאגדות כעצמאי או חברה בע"מ?

 התאגדות כעצמאי או חברה בע"מ?

שוקלים לפתוח עסק? להיות עצמאיים? להקים שותפות עסקית? כדאי שתשקלו האם לפעול כעצמאי או כחברה בע"מ. להחלטה שתקבלו היום תהיה השפעה רבה על עתיד העסק שלכם, מבחינת האחריות האישית, חבויות מס ההכנסה וביטוח לאומי, דיני העבודה והעלויות הצפויות בהקמה ותפעול העסק בהמשך. אחד השיקולים המרכזיים בו ידון מאמר זה הינו היבט המס.
בטרם נעמוד על הבדלי המיסוי בין שתי אפשרויות הנ"ל והחסרונות והיתרונות בכל אחת מהחלופות, נבהיר את הגדרת העסק העצמאי והגדרת החברה ונעמוד על ההבדלים המשפטיים העיקריים בינהן:

מהי חברה?

חברה בע"מ הינה גוף משפטי נפרד מבעליו , גוף אשר יכול לבצע פעולות , לתבוע או להיתבע . כל חברה יש לרשום במאגר מידע מיוחד אצל רשם החברות. כל אדם רשאי להקים חברה והחברה שייכת לבעלי המניות שלה. תקנון החברה יפרט את שמה, עיסוקה, בעלי המניות ופרטים נוספים. רוב החברות הן "בעירבון מוגבל", כלומר אחריות הבעלים לחובות מוגבלת, לבד מחברות של עורכי דין ורואי חשבון ומספר מקצועות נוספים, שאינם רשאים להקים חברות בעירבון מוגבל בשל נהלי האתיקה המקצועית. המונח חברה בע"מ - משמעותו חברה בעירבון מוגבל, כלומר ערבות הבעלים מוגבלת לסכום שהושקע בחברה ולא ניתן להיפרע מהם מעבר לכך, מה שאינו נכון בעסק עצמאי - שם ניתן לרדת לכל נכסי הבעלים, דירה, רכב רכוש פרטי וכו'.

מהו עצמאי?

אדם או מספר בני אדם המנהלים לבד את עסקם על שמם או על שם שותפות. היות והעסק רשום על שם בעליו, כלומר הבעלים והעסק עצמו הם אותו הגוף המשפטי, הרי שבעת פשיטת רגל ו/או הגשת תביעה משפטית ניתן לתבוע את בעלי העסק באופן אישי, וכפועל יוצא מכך לסכן את כל נכסי הבעלים.

היתרונות של חברה

 • על אף כל הביטוחים אשר העסק מסוגל לקנות לעצמו, למעמד החברה קיים יתרון ברור מאחר והחברה הינה יישות משפטית נפרדת, אשר במקרים שונים יכולה להכריז על עצמה כפושטת רגל - צעד שבו ימונה לחברה כונס נכסים אשר יצטרך לדאוג למכירת כל נכסי החברה ועם התמורה להחזיר לנושים את החובות של החברה כלפם. עסק עצמאי לעומת זאת במקרה של פשיטת רגל חשוף לתביעות אישיות וישנה אפשרות לרדת לנכסיו האישיים (דירה, רכב, וכו'). אם העסק יכול לגרום לכם לסיכון משפטי בשל פעילותו או בשל חובות, לחברה יש יתרון משמעותי. בעלי חברה מוגנים מכוח העיקרון של האחריות המוגבלת וחשופים הרבה פחות לתביעות אישיות מעצמאים, כל עוד פעלו בתום לב. כך למשל אם החברה תפשוט את הרגל, נושיה לא יוכלו לתבוע את הכספים שהיא חייבת להם מהבעלים. לפיכך, אם העסק שלכם הוא כזה שיש בו סיכון גבוה, ולצד ההכנסות ישנן גם הוצאות רבות כתשלומים לספקים או כהלוואות, יש עדיפות רבה לפעולה כחברה. 
 • לרישום כחברה יש יתרון מיתוגי. אתם יכולים לרשום לעצמכם שם חברה ולמתג אותו, להציג אותו בכרטיסי ביקור, באתר אינטרנט, בתערוכות וכנסים וכו' – ובכך לשוות לאופי הפעילות שלכם אופי רשמי ומכובד. למיתוג הזה יש חשיבות רבה בעיקר אם אתם עומדים לעבוד מול חברות גדולות במשק, שכן חברות גדולות מעדיפות במקרים רבים לעבוד מול חברות ולא מול עצמאים, ורישום חברה יאפשר לכם להציג את עצמכם מולן כשווה מול שווים.
 • בעל שליטה הוא שכיר בחרה שבבעלותו וכשכיר יש לו את כל הזכויות של עובד שכיר לרבות הזכות לקבל פיצויים במועד פרישתו. קיים פטור ממס על פיצויים לפי החישוב של שכר אחרון כפול הוותק כך שהוא יוכל להנות מהפטור. עצמאי אינו יכול להעסיק את עצמו כשכיר בעסקו וכן אינו זכאי לפיצויים כלשהם במועד סיום עבודתו.
 • כשכיר בעל שליטה אתה יכול להחליט למשוך משכורת עפ"י החלטתך. את יתרת הרווחים מהחברה אתה יכול למשוך כדיבידנד ולשלם עליו מס של 30%.
 • ככל שמחזור ההכנסות של העסק גדול יותר, כדאי יותר לפעול כחברה. זאת, מאחר שמעל מחזור עסקי מסוים, מס הכנסה מחייב - גם בעל עסק עצמאי - לנהל הנהלת חשבונות כפולה שמספקת תמונה מקיפה יותר על פעילות העסק אך עולה יותר פי 3 לערך מאשר הנהלת חשבונות של עצמאי שאינו חייב בהנהלת חשבונות כזו. סכום המחזור השנתי המינמלי המחייב הנהלת חשבונות כזו הוא כ-1.8 מיליון שקל לנותן שירותים וכ-3 מיליון שקל ליצרנים, סיטונאים וקמעונאים.
 • אם העסק שלכם נדרש להון משמעותי לצורך השקעות בציוד, גיוס לקוחות, אשראי ללקוחות וכו' – ייתכן בהחלט שהאופציה של חברה עדיפה עבורכם משמעותית מבחינת מיסוי, אבל אם אתם בכל מקרה מתכננים למשוך את הרווחים כדיבידנדים, ההבדלים יהיו קטנים.
 • בחברה בע"מ ניתן בדרך כלל לנכות הוצאות באופן מוגבר ורחב יותר לעומת עצמאי. ככלל, כמות תכנוני המס בחברה רבה יותר מאשר אצל עצמאי. אך עדיין מומלץ לפני החלטה לקבל ייעוץ ממומחה המס. בכלל אצבע פשוט, ניתן לומר כי ככל שהרווח העסקי עולה על סך של 25 אלף שקל בממוצע לחודש (300 אלף שקל לשנה ברוטו), כדאי לבחון פעילות כחברה ולא עצמאי. במיוחד, כאשר לפחות שליש מהרווח עומד להיות מושקע חזרה בחברה לצורך רכישת ציוד או הון חוזר או שהבעלים יכול להרשות לעצמו לא להשתמש בו. 
 • חברה לא משלמת דמי ביטוח לאומי על רווחים בלתי מחולקים ואילו עצמאי ושכיר משלמים דמי ביטח לאומי על הכנסתם עד לתקרה של כ- 42,000 ש"ח לחודש.
 • השקעה מהותית בנכס מניב, לדוגמא, הממומנת בהון זר תהיה עדיפה בחברה בע"מ הואיל והרווח שימוסה בשיעורים נמוכים ואי תשלום ביטוח לאומי על הכנסה זו, יוצר מקורות פנויים שלאחר מס עולים בהרבה על אלה שימצאו במישור הפרטי. מאידך, יש לקחת בחשבון את הבדלי המס בין רווח הון במישור הפרטי שנשאר ב"כיס" הפרטי לבין רווח הון של חברה אשר ימוסה שוב לצורך העברתו ל"כיס" במישור הפרטי.

היתרונות של עצמאי
 • קיימת הטבה לעצמאים האפשרות ליהנות מניכוי (אשר תחשב כהוצאה ותפחית את החבות במס). עצמאי יכול להפריש לקה"ל (עד תקרה מסויימת) ולהינות מניכוי עבור חלק מההפקדה.(זאת מבלי לציין כי הרווחים מקה"ל פטורים מס הן לעצמאי והן לשכיר). כמו כן עבור התשלומים לביטוח לאומי כעצמאי ניתן לקבל ניכוי של כ-52% מהחלק ששולם לא כולל מס בריאות.
 • עצמאי שיש לו הפסדים מעסק יכול לקזז את ההפסד מכל הכנסה שהיתה לו אותה שנה . במידה ולא ניתן לקזז את ההפסד, ההפסד יועבר לשנים הבאות לצורך קיזוז. חברה לעומת זאת תוכל לקזז הפסדים רק כאשר יהיו לה רווחים מפיעולויותיה. כך שאדם המחזיק במס' חברות לא יוכל ליהנות מקיזוז הפסד מחברה אחת מול רווח של אחרת.
 • עצמאי חייב לנהל את ספריו על פי שיטת הנהלת חשבונות חד צידית הכוללת רישום של ההכנסות וההוצאות של העסק, הוא אינו חייב לנהל את הבנקים שלו, כ. אשראי וכו'. חברה לעומת זאת חייבת בניהול ספרים עפ"י שיטת הנהלת החשבונות הכפולה אשר מצריכה את החברה לנהל גם את הבנק כ. אשראי, כרטיס בעל ענין וכו'. יש לציין כי דוח של חברה חייב להיות חתום ע"י רואה חשבון (דו"ח מבוקר) לאור האמור לעיל הרי שעלויות שוטפות של ניהול חברה גבוהות משמעותית מהעלויות של עסק עצמאי וכן קיימות עלויות גבוהות הכרוכות בהגשת דוח שנתי. ייתכן שההוצאה החודשית על תחזוקת החברה תפגע באופן משמעותי ברווחים שלכם, ועדיף לכם לוותר עליה, בעיקר אם אתם יכולים להיות עוסק פטור.
 • אם אין לעסק סיכוני צד ג' או חשיפה לסיכונים כספיים - בנקים ,שותפים וכדומה - והעסק לא מרוויח יותר מ 25,000 ש"ח לחודש - עדיף להישאר כעצמאי שכן עסק כזה , סביר שישלם את כל ההכנסה כשכר לבעלים , כך שכל ההכנסה הופכת להיות ממוסה במישור הפרטי ולא תישאר במישור החברה הכנסה ממנה ניתן יהיה להנות משיעורי מס וביטוח לאומי מופחתים.

סיכום

נציין שכאמור, ישנם שיקולים לכאן ולכאן ולכן אין המלצה חד משמעית, הנושא מורכב מאוד, כל מקרה נבחן לגופו ומצריך עזרה מקצועית בקבלת החלטה. במשרדנו רואי חשבון ויועצי מס מומחים בעלי ניסיון רב שנים. הבדיקה תעשה בעבורך על סמך הנתונים האישיים שהוצגו בפנינו, לרבות סוג העסק, היקף ההכנסה, מספר השותפים וכדומה וביחד איתך נשקול את צורת ההתאגדות הנכונה ביותר לך בהתאם לאופי העסק והיקפו. הינך מוזמן, עוד היום, ליצור קשר ללא התחייבות.