הצהרות הון

הצהרות הון

תיאור
הצהרות הון

הצהרת הון – היא דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על הנכסים הנמצאים בבעלותו בתאריך מסוים. הצהרת הון יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים, ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי חברות, וכן שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות. לאחר הגשת הצהרת הון אחת, יידרש הנישום אחת לכל כמה שנים הצהרה נוספת. בנוסף, רשות המסים נוהגת לדרוש הצהרת הון בכל מקרה של חשד להעלמת הכנסות.

ההצהרה היא דין וחשבון של יחיד, של בני זוג או משפחה, וכוללת דיווח מפורט על רכושו של הנישום, ובכלל זה: נכסים בבעלותו כמו דירה או מגרש, תכניות חסכון וניירות ערך, מזומנים, כלי רכב, תכולת הדירה, תכשיטים, יצירות אמנות, זכויות שיש לו בנכסים אחרים, וכדומה. במקביל, נרשמות בהצהרה כל התחייבויותיו של המגיש, ובכלל זה: התחייבויות כספיות לאנשים וחברות, משכנתאות וכל הלוואה שנטל ועליו להחזיר.
ההפרש בין הנכסים והרכוש בבעלותו פחות ההתחייבויות, הוא הסך הכולל של ההון עליו מצהיר הנישום.

הצהרת הון היא אחד הכלים העיקריים המשמשים את פקיד השומה בבואו לבדוק האם דיווחיו של הנישום על הכנסותיו משקפים את המציאות והאם שילם כראוי את המיסים שהוטלו עליו או התחמק מהם. כאשר נראה לפקיד שומה כי הונו של הנישום גדל בצורה בלתי סבירה, והסבריו של הנישום לא הניחו את דעתו, הוא עלול להגיש לו דרישה לתשלום מס המשקף לדעתו את הגידול בהון. לעתים קרובות נדמה לאזרח כי פקיד השומה נוהג בשרירות לב בעת הקביעה, וענייני שומות באים לדיון בבית המשפט. במקרים כאלה בדרך כלל מוטלת על הנישום חובה להוכיח כי דיווח כראוי על הכנסותיו וכי הפער בין שתי הצהרות ההון סביר. הגשת הצהרת הון לרשויות המס אינו דבר של מה בכך, ויש לחשב ולשקול בכובד ראש את הגשת הצהרת ההון, על מנת שלא יושט חלילה נכס שלא יוצהר לרשויות המס או להיפך, לא יוצהר על התחייבות לרשויות המס. יש לערוך השוואת הון – הכוונה לוודא כי בין שתי הצהרות הון שנים שונות של בעל העסק או בעל החברה, ההון הינו מוסבר מההכנסות שהוא צבר בשנים אלו או מוסבר מסיבות אחרות.

משרדינו בעל נסיון רב בעריכת וניתוח הצהרת הון בהתאם להוראות חוקי המס השונים. במידה ועולה הצורך להעריך את שווי הנכסים ו/או ההתחייבויות של הנישום, משרדינו מבצע הערכות אלו, החתומות על ידי רואה חשבון ו/או שמאי, והכל על פי הצורך.