ביקורת דוחות כספיים לחברות ותאגידים

ביקורת דוחות כספיים לחברות ותאגידים

תיאור
ביקורות דוחות כספיים לחברות ותאגידים

על פי החוק במדינת ישראל מחויבת כל חברה בע"מ, כל אגודה שיתופית וכל עמותה להעמיד את דוחותיהם הכספיים לביקורת חיצונית על ידי רואה חשבון מבקר. הדבר מעוגן במספר חוקים, ביניהם חוק החברות, חוק העמותות, פקודת מס הכנסה ופקודת האגודות השיתופיות. מטרת הביקורת אינה רק לאמת את הנתונים אשר נכתבו בדוח על ידי מנהל/ת החשבונות הפנימיים בחברה, אלא גם לתת חוות דעת מקצועית על נתוני הדו"ח. מעבר לשימוש שנעשה בדוח ע"י צדדים שלישיים כגון: בנקים ונותני אשראי, רשויות, ספקים, משקיעים וכיוצא בזה אשר בבחינתם את התאגיד ואיתנותו, מסתמכים על הדוח ועל חוות דעתו של רואה החשבון המבקר, משמשים הדוחות הכספיים גם את הנהלת התאגיד כדי למדוד ולהשוות את תוצאות השנה החולפת לעומת שנים קודמות, הפקת לקחים ואיתור ליקויים ונקודות לשיפור.

ביקורת דוחות כספיים מתחילה בסמוך לסיום תקופת הדיווח הכספי. לרוב מדובר בתקופות דיווח של שנה. להלן מובאים שלביה העיקריים של ביקורת טיפוסית:

1. הבנת הגוף המבוקר וסביבתו, הערכת סיכונים - בשלב זה נדרש המבקר להשיג הבנה מספקת של הגוף המבוקר וסביבתו. תהליך זה כולל, בין היתר, הבנת גורמים ענפיים והגופים המפקחים על החברה, אופי החברה, יעדים, אסטרטגיות והסיכונים העסקיים של החברה ומידת הבקרה הפנימית של הארגון זאת על מנת לזהות ולהעריך את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים.
2. תכנון תוכנית הביקורת - לאחר הבנת הגוף המבוקר וסביבתו, נבנית תוכנית ביקורת מקיפה וספציפית לכל סעיף וסעיף בדוחות הכספיים. התוכנית כוללת בין היתר אופי ופירוט הנושאים הנבדקים, טכניקות בדיקה, היקף הבדיקות ומסגרות הזמן.
3. ביצוע תוכנית הביקורת - המבקר דוגם פעולות חשבונאיות ומסמכים (כגון חשבוניות, המחאות, הסכמים וחוזים, אישורי יתרות של ספקים ובנקים, ספירת מלאי) בהתאם לתוכנית הביקורת ומוודא את אמיתות המידע. שלב זה הינו דינמי ותוכנית הביקורת עשויה להשתנות בהתאם לתוצאות הבדיקות.
4. השלמת הביקורת - בסיום ביצוע תוכנית הביקורת וניתוח הממצאים, מגיע רואה החשבון המבקר למסקנה אודות נאותות הדיווח הכספי ונותן חוות דעת בגין הדוחות הכספיים.

לאחר סיום הביקורת מוצג הדוח לבעלי המניות ע"י רואה חשבון ממשרדנו תוך מתן דברי הסבר, השוואה לתוצאות שנים קודמות, נקודות חולשה וחוזק, ליקויים שעלו בזמן הביקורת וכיוצא באלו.

המחלקה לביקורת במשרדנו נותנת מענה לעבודת ביקורת דוחות כספיים הנדרשת לחברות פרטיות, קבוצת חברות (דוחות מאוחדים), מלכ"רים ועמותות, אגודות שיתופיות, חברות ציבוריות הנדרשות להגיש דוחות כספיים על פי התקינה הישראלית (ISRAELI GAAP ) ועל פי דרישות הרשות לניירות ערך וכן לחברות המציגות דוחותיהן בהתאם לתקינה הבינלאומית (IFRS).

המומחיות הגבוהה, הידע המקצועי המעמיק וניסיון רב השנים שצבר המשרד בתחום החשבונאות וביקורת מאפשר לו להתמודד עם סוגיות חשבונאיות חדשות ומורכבות, תוך מציאת פתרונות חשבונאיים יצירתיים, המשרתים את צרכי הלקוחות באופן מקצועי, אחראי ואמין.
אנו מתעדכנים באופן שוטף בחידושי התקינה החשבונאית ובחידושי חקיקה בתחום התאגידים, במטרה לספק ללקוחותינו פתרונות עדכניים ואמינים בתחום החשבונאות.